دوره برنامه نویسی پایتون به صورت ( مقدماتی )

پایتون مباحث اولیه و مقدمه ( مهم)

دراین آموزش با توضیحات اولیه پایتون و کاربرد ها و آماده سازی پایتون برای برنامه نویسی آشنا می شوید